Senior Scramble Results 04-07-21 Playoff hole #9

Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
    White Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 71
1 A Agne, Brestol 4 5 3 4 4 3 4 2 3 32 3 3 4 4 4 4 4 2 3* 31 63
2 A Thompson, D. Muck 4 4 3 4 4 4 4 2 3 32 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32 64
3 A Stuckel, Link 3* 4 3 4 3 4 4 2 4 31 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 65
4 A Geluck, Webb 4 5 3 4 4 3 5 3 3 34 3 3 4 5 3 4 4 2 4 32 66
5 A Bolam, Moore 4 4 3 5 3 4 4 3 3 33 4 3 3* 4 4 4 3 2 6 33 66
6 A Spanky, Siegel 4 5 3 4 4 4 4 3 3 34 4 3 4 4 3 4 4 2 4 32 66
7 A Beckmann, Battoe 4 5 2* 4 4 4 4 3 4 34 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 67
8 A Karr, Eckley 4 4 3 5 5 4 4 3 3 35 3 3 4 4 4 4 3 3 5 33 68
9 A Westmaas, Zaruba 4 4 3 3* 5 4 4 4 3 34 4 3 5 4 4 3 4 3 4 34 68
10 A Kellerman, Seneczyn 4 4 3 4 4 4 3* 3 5 34 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 68
                                               
    Stuckel, Link (Hole: 1 Score: 3)                                          
    Beckmann, Battoe (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Westmaas, Zaruba (Hole: 4 Score: 3)                                          
    Kellerman, Seneczyn (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Bolam, Moore (Hole: 12 Score: 3)                                          
    Agne, Brestol (Hole: 18 Score: 3)                                          
                                               
1 B Rhodes, Guisti 5 4 3 4 4 4 4 3 4 35 3 3 4 4 4 5 4 3 4 34 69
2 B Sullivan, Naylor 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 3 3 4 5 3 3* 3 3 5 32 69
3 B Baker, Esker 4 5 3 5 4 3 4 3 4 35 3 4 4 4 3 6 4 2* 4 34 69
4 B Boaz, Coffey 5 4 3 5 4 4 3* 3 4 35 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 69
5 B Meehan, Alvarez 5 4 3 4 4 4 4 3 4 35 4 3 5 4 4 4 3 3 4 34 69
6 B Brady, Brady 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 3 3 5 4 4 5 3 3 4 34 69
7 B Blades, Wilson 4 5 3 5 4 3 4 3 3* 34 4 3 5 5 4 4 4 3 4 36 70
8 B J Petterson, KMuck 3* 5 2 5 4 4 4 4 4 35 3 3 5 4 4 4 4 3 5 35 70
9 B Randle, Meyers 5 5 3 4 5 5 4 2* 4 37 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33 70
10 B Perkins, Fortune 4 4 4 5 3 4 4 3 4 35 4 3 4 4 4 4 5 3 4 35 70
11 B Phelps, Glazebrook 4 5 2 4 4 5 5 3 4 36 4 4 3* 4 4 4 4 3 4 34 70
12 B Steinke, Schless 4 4 2 5 3 4 5 3 4 34 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 70
13 B Wagner, Vallina 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 70
                                               
    J Petterson, KMuck (Hole: 1 Score: 3)                                          
    Boaz, Coffey (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Randle, Meyers (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Blades, Wilson (Hole: 9 Score: 3)                                          
    Phelps, Glazebrook (Hole: 12 Score: 3)                                          
    Sullivan, Naylor (Hole: 15 Score: 3)                                          
    Baker, Esker (Hole: 17 Score: 2)                                          
                                               
1 C Langeneckert, Morgan 4 4 3 5 4 4 5 3 3 35 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 71
2 C Petterson, Mullett 4 4 4 5 4 5 4 2 3 35 4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 71
3 C Hatleli, Ziegler 4 5 4 5 5 5 3* 2 4 37 4 4 3 3 4 4 3 3 6 34 71
4 C Mertens, Schaefer 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 3 4 4 5 5 4 4 3 4 36 72
5 C Mast, Zam 4 6 3 5 4 4 4 3 4 37 4 3 3 3 4 5 4 4 5 35 72
6 C Gundlach, Schwable 5 5 3 5 4 5 4 3 4 38 4 3 4 3 4 4 4 3 5 34 72
7 C Owens, Rottman 4 6 3 4 4 4 4 4 4 37 4 3 5 5 3 3 4 3 5 35 72
8 C McDaniel, Lampe 4 5 3 3* 5 5 5 2 4 36 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36 72
9 C Caravia, Eugea 5 4 4 5 4 4 5 3 4 38 5 3 4 4 4 4 3 3 4 34 72
10 C Guest, Wangler 4 4 2* 4 4 4 4 3 5 34 5 4 4 5 5 4 4 2* 5 38 72
11 C Schulte, Fuhrman 4 5 3 5 4 4 5 2 4 36 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37 73
12 C Munch, Bill Miller 4 5 4 5 5 4 4 3 4 38 3 4 5 4 4 4 4 3 5 36 74
                                               
    Guest, Wangler (Hole: 3 Score: 2)                                          
    McDaniel, Lampe (Hole: 4 Score: 3)                                          
    Hatleli, Ziegler (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Guest, Wangler (Hole: 17 Score: 2)                                          
                                               
1 D Maeras, Holland 4 5 3 4 4 5 4 3 3 35 4 3 5 5 5 5 5 4 4 40 75
2 D Radford, Munie 5 4 3 5 4 5 4 3 3 36 5 4 5 5 4 6 4 2 4 39 75
3 D Viviano, Erb 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 75
4 D Arensen, Fuhler 4 5 4 5 4 4 3* 3 4 36 4 4 4 5 4 5 4 3 6 39 75
5 D McGraw, Pointelet 4 5 3 5 5 5 4 3 4 38 4 4 5 5 3* 3* 5 3 5 37 75
6 D Kinzel, Sanders 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37 5 4 5 4 4 4 4 3 5 38 75
7 D Berberich, Montgomery 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 4 4 5 4 4 5 4 3 5 38 75
8 D Sapolis, Anderson 5 4 3 5 4 5 5 3 4 38 3* 4 4 5 4 5 5 3 5 38 76
9 D Haerter, Coehoorn 4 6 4 5 4 5 4 3 4 39 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37 76
10 D Muskopf, Reinsing 5 5 3 5 5 4 5 2* 4 38 4 3 5 5 5 5 4 3 4 38 76
11 D Allen, Hollis 4 6 3 6 4 5 4 4 4 40 4 3 5 6 4 4 4 2 4 36 76
                                               
    Arensen, Fuhler (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Muskopf, Reinsing (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Sapolis, Anderson (Hole: 10 Score: 3)                                          
    McGraw, Pointelet (Hole: 14 Score: 3)                                          
    McGraw, Pointelet (Hole: 15 Score: 3)                                          
                                               
1 E Miller, Hanger 4 5 3 4 4 6 5 4 4 39 5 4 4 5 4 5 3* 3 5 38 77
2 E Ormesher, John Miller 4 4 5 5 5 4 4 3 5 39 4 3 4 4 5 5 4 4 5 38 77
3 E Constantine, Zeller 5 6 3 4 4 4 5 3 5 39 4 3 5 4 5 4 4 4 5 38 77
4 E Thompson, Hortsman 4 5 3 4 5 4 5 3 5 38 4 4 4 5 4 5 5 3 5 39 77
5 E McGuire, B. McGuire 5 5 3 4 4 4 5 3 5 38 4 4 5 4 4 6 4 4 4* 39 77
6 E Schaab, Kinsella 5 5 3 5 4 4 4 4 4 38 5 3 5 5 4 5 4 4 5 40 78
7 E League, Gauch 5 4 4 4 5 4 5 4 4 39 5 3 6 6 4 3* 4 3 5 39 78
8 E Schneider, Miller 5 4 3 4 4 5 5 4 5 39 4 4 4 5 4 4 5 3 6 39 78
9 E Lyman, Lee 5 5 3 4 5 5 5 2* 5 39 4 3 5 5 5 5 4 3 7 41 80
10 E Reuter, Eversgerd 4 6 4 7 4 5 4 3 7 44 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 80
                                               
    Lyman, Lee (Hole: 8 Score: 2)                                          
    League, Gauch (Hole: 15 Score: 3)                                          
    Miller, Hanger (Hole: 16 Score: 3)                                          
    McGuire, B. McGuire (Hole: 18 Score: 4)                                          
                                               
1 F Harth, Jougland 6 6 4 4* 4 4* 4 2* 4 38 5 4 5 4 6 6 5 4 4* 43 81
2 F Dintleman, Dintleman 5 5 4 6 5 5 5 4 4 43 5 4 5 5 4 4 3* 3 5 38 81
3 F Dintelman, Potts 5 5 3 5 4 5 5 3 5 40 5 4 5 6 5 5 4 3 5 42 82
4 F Vielweber, Stein 6 5 3 6 5 5 5 3 5 43 5 3 6 5 5 4 4 2* 6 40 83
5 F Leuhder, Ballor 5 5 3 5 6 5 5 3 4 41 5 3 5 5 5 4 4 5 7 43 84
6 F Glazebrook, Dowd 6 6 4 5 5 5 4 4 4 43 6 3 3* 4 4 6 5 4 6 41 84
7 F McKarkle, Rakowski 5 4* 4 5 5 5 5 4 5 42 5 4 4 6 5 4 4 4 6 42 84
8 F Stogner, Finley 4* 5 3 6 5 5 5 4 4 41 5 4 5 5 5 4 5 6 6 45 86
9 F Jeff Miller, Gugi 5 7 4 6 5 5 5 4 5 46 4* 4 6 7 5 5 5 4 7 47 93
                                               
    Stogner, Finley (Hole: 1 Score: 4)                                          
    McKarkle, Rakowski (Hole: 2 Score: 4)                                          
    Harth, Jougland (Hole: 4 Score: 4)                                          
    Harth, Jougland (Hole: 6 Score: 4)                                          
    Harth, Jougland (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Jeff Miller, Gugi (Hole: 10 Score: 4)                                          
    Glazebrook, Dowd (Hole: 12 Score: 3)                                          
    Dintleman, Dintleman (Hole: 16 Score: 3)                                          
    Vielweber, Stein (Hole: 17 Score: 2)                                          
    Harth, Jougland (Hole: 18 Score: 4)                                          

Closest on Front: Petterson/Mullett

Closest on Back : Giusti/Rhodes

This Is CAPTCHA Image Reload Secure Image
Write the numbers in the image above: