Senior Scramble Results 05-5-21 Playoff hole #7

Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
    White Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 71
1 A Kellerman, Seneczyn 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 3 4 4 3 4 3 4 2 4 31 64
2 A Stuckel, Link 3 4 3 5 4 4 4 3 3 33 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32 65
3 A Kolda, Idoux 3 4 3 4 5 4 4 3 4 34 4 3 4 4 3 4 3 2 4 31 65
4 A Webb, Geluck 3 5 2 4 4 3 4 3 5 33 4 3 4 4 4 3 3 3 4 32 65
5 A Arnold, Arnold 4 4 3 5 4 3 4 3 4 34 4 3 5 3 3 4 3 3 4 32 66
6 A Agne, Brestol 4 5 3 6 4 4 3* 3 3 35 4 3 5 4 3 4 3 3 3 32 67
7 A Coffey, Moore 4 4 3 5 4 4 4 2* 4 34 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33 67
8 A Brady, Brady 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 3 3 4 3 4 4 4 2 6 33 67
9 A Siegal, D. Muck 5 5 2 5 4 4 4 3 4 36 4 3 4 4 4 3 4 2 5 33 69
10 A Langeneckert, Morgan 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 69
11 A Erb, Souchek 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 3 4 4 5 4 3 3 4 34 69
12 A Meehan, Alvarez 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 5 3 5 4 4 3 3 3 4 34 69
                                               
    Agne, Brestol (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Coffey, Moore (Hole: 8 Score: 2)                                          
                                               
1 B Karr, Eckley 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 4 2* 4 4 5 4 4 2 4 33 70
2 B Baker, Esker 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 3 6 4 4 3 4 3 4 35 70
3 B Beckmann, Battoe 3 4 3 4 5 5 5 3 4 36 5 3 4 4 4 4 4 2 4 34 70
4 B Viviano, Seipp 4 4 3 4 4 4 5 4 3* 35 4 3 5 4 4 4 3 3 5 35 70
5 B Poston, Hipp 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 3 4 3 4 4 5 3 4 35 71
6 B Munch, Bill Miller 3 5 3 5 5 3* 5 2 4 35 4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 71
7 B Hall, Boaz 4 4 3 5 5 5 3* 3 4 36 5 3 5 4 4 4 4 3 4 36 72
8 B Mast, Zam 4 4 5 4 4 5 4 2 4 36 5 3 4 3 4 4 5 3 5 36 72
9 B Perkins, Fortune 4 5 3 5 4 4 4 2 4 35 4 3 5 4 5 4 5 3 5 38 73
10 B Maeras, Holland 5 4 3 5 5 5 5 3 4 39 5 3 5 4 3* 3 4 3 4 34 73
11 B Thompson, Spanky 4 5 2* 5 6 4 5 3 5 39 4 3 5 4 4 4 3 3 4 34 73
12 B Rhodes, Guisti 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 74
                                               
    Thompson, Spanky (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Munch, Bill Miller (Hole: 6 Score: 3)                                          
    Hall, Boaz (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Viviano, Seipp (Hole: 9 Score: 3)                                          
    Karr, Eckley (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Maeras, Holland (Hole: 14 Score: 3)                                          
                                               
1 C Constantine, Zeller 5 5 3 6 4 5 4 3 4 39 5 3 5 4 4 3 4 3 5 36 75
2 C Sullivan, Bishop 5 5 2* 5 5 6 4 4 4 40 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 75
3 C Phelps, Glazebrook 5 5 3 5 4 4 4 3 4 37 5 4 4 5 4 4 6 2* 5 39 76
4 C Schulte, Fuhrman 4 6 3 5 5 4 4 3 5 39 5 3 4 5 5 4 3 3 5 37 76
5 C McGraw, Self 4 5 3 5 5 5 4 4 4 39 4 3 5 4 5 3 4 4 5 37 76
6 C Lauer, Steinke 4 4 4 5 4 3* 4 3 4 35 5 3 6 4 4 6 5 3 6 42 77
7 C L.Donze, Brunner 5 5 3 5 5 5 4 3 4 39 5 4 5 5 4 4 4 3 4 38 77
8 C Randle, Meyers 6 4 4 5 5 5 5 3 4 41 4 3 5 4 5 3 5 3 4 36 77
9 C Dintleman, Dintleman 5 5 3 7 5 4 5 3 4 41 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 77
10 C Stogner, Finley 6 5 3 5 6 4 5 3 4 41 4 3 6 4 4 4 3 3 5 36 77
11 C Stevens, W. Donze 4 5 3 6 5 6 5 3 5 42 4 3 6 4 4 4 3 3 4 35 77
12 C Schaab, Kinsella 5 4 3 5 3* 5 6 3 4 38 5 4 5 5 5 4 4 3 4 39 77
                                               
    Sullivan, Bishop (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Schaab, Kinsella (Hole: 5 Score: 3)                                          
    Lauer, Steinke (Hole: 6 Score: 3)                                          
    Phelps, Glazebrook (Hole: 17 Score: 2)                                          
                                               
1 D Haerter, Coehoorn 4 6 4 6 5 6 3* 3 4 41 5 3 5 4 5 4 4 3 4 37 78
2 D Lee, Munie 6 5 3 4 4 5 4 3 5 39 4 4 5 5 5 4 4 3 5 39 78
3 D Tom Peppenhorst, Tom Kolb 5 5 4 6 5 4 5 3 4 41 5 3 5 4 3* 3 5 3 6 37 78
4 D Forby, Clover 5 5 4 6 4 5 4 3 4 40 4 4 5 4 5 5 4 3 5 39 79
5 D Miller, Hanger 5 5 4 5 4 5 4 4 4 40 4 4 5 4 5 4 4 4 5 39 79
6 D Mertens, Messbarger 5 5 3 5 5 5 4 4 4 40 4 4 5 5 5 4 5 3 4 39 79
7 D Thompson, Hortsman 4 5 5 5 5 4 5 3 5 41 5 3 5 4 4 4 4 4 5 38 79
8 D Kinzel, Michlar 6 4 2* 6 5 5 5 3 5 41 5 3 5 4 5 4 4 3 5 38 79
9 D Dowd, Gauch 6 6 3 6 4 4 4 3 4 40 5 4 5 5 5 3 4 3 6 40 80
10 D Muskopf, Reinsing 5 6 3 6 5 5 4 3 5 42 5 3 7 4 5 3 3* 3 5 38 80
11 D Dintelman, Wagner 5 5 3 4 5 5 4 4 4 39 5 4 5 5 4 5 5 3 5 41 80
12 D Leuhder, Adams 5 6 3 5 5 4 4 4 5 41 5 4 4* 4 4 5 4 4 5 39 80
13 D Stefanik, Doussard 5 4 3 6 5 5 4 4 5 41 5 4 6 4 4 4 4 3 5 39 80
14 D Caravia, Eugea 5 5 4 5 5 4 5 3 5 41 4 4 5 4 5 5 4 3 5 39 80
15 D Hopkins, Mueth 5 5 4 5 5 4 5 4 4 41 4 4 7 4 4 4 4 4 4 39 80
                                               
    Kinzel, Michlar (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Haerter, Coehoorn (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Leuhder, Adams (Hole: 12 Score: 4)                                          
    Tom Peppenhorst, Tom Kolb (Hole: 14 Score: 3)                                    
    Muskopf, Reinsing (Hole: 16 Score: 3)                                          
                                               
1 E McGuire, B. McGuire 5 6 3 5 4 5 6 4 5 43 5 4 5 5 4 3* 4 3 5 38 81
2 E Sapolis, Anderson 5 5 3 5 4 5 4 3 5 39 5 4 5 5 5 5 5 3 6 43 82
3 E Schneider, Eversgerd 5 5 3 5 5 5 5 2* 4 39 5 4 6 5 4 5 5 4 5 43 82
4 E McKarkle, Rakowski 5 5 4 6 5 4 5 3 4 41 5 3 5 4 5 5 4 3 7 41 82
5 E Fields, Schaefer 5 5 3 6 5 5 5 3 5 42 6 4 5 5 5 4 4 4 5 42 84
6 E Reiniker, Sprague 6 5 4 5 5 5 6 3 4 43 5 4 6 5 5 4 4 3 5 41 84
7 E Ormesher, John Miller 5 5 4 5 5 5 5 3 5 42 5 4 6 5 5 4 5 4 7 45 87
8 E Loehr, Fehrmann 4 6 4 6 5 5 5 4 5 44 6 5 6 4 5 5 5 4 4* 44 88
9 E Wuller, Deckerd 5 5 5 6 5 4 6 3 5 44 6 2* 6 5 5 4 6 4 6 44 88
10 E Owens, Humphreys 4 5 5 7 6 5 4 3 5 44 6 4 6 6 5 5 5 4 5 46 90
11 E Harth, Jougland 6 6 4 7 4 5 5 4 5 46 5 4 6 6 5 5 6 5 6 48 94
                                               
    Schneider, Eversgerd (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Wuller, Deckerd (Hole: 11 Score: 2)                                          
    McGuire, B. McGuire (Hole: 15 Score: 3)                                          
    Loehr, Fehrmann (Hole: 18 Score: 4)                          

Closest on Front: Thompson / Spanky

Closest on Back : Seneczyn /Kellerman

This Is CAPTCHA Image Reload Secure Image
Write the numbers in the image above: