Senior Scramble Results 03-03-21 Playoff hole #10

Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
    White Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 71
1 A Westmaas, Zaruba 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32 4 3 3 4 4 3 4 2 4 31 63
2 A Stuckel, Link 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 4 2* 4 4 4 4 3 3 4 32 66
3 A D.Muck, Siegel 4 4 2 4 4 3* 4 2 4 31 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35 66
4 A Moore, Coffey 4 4 4 6 3* 4 4 3 4 36 5 3 3 4 3 2* 3 3 4 30 66
5 A Battoe, Beckmann 4 4 3 4 5 4 4 2 4 34 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 67
6 A Viviano, Geluck 4 3 3 5 4 4 4 3 3 33 4 3 4 4 4 4 3 3 5 34 67
7 A Boaz, Bolam 4 5 2 4 4 4 3 2 4 32 5 3 4 4 3 4 4 3 5 35 67
8 A Brady, Brady 4 4 2 5 4 4 4 3 4 34 4 3 4 3* 5 4 4 3 4 34 68
9 A Moll, Holdner 3* 4 4 4 4 5 5 2 4 35 4 3 4 4 5 3 4 3 3 33 68
10 A Kellerman, Ron S 4 3 4 4 4 4 5 3 4 35 4 3 5 4 4 4 3 2 4 33 68
11 A Seipp, K Muck 5 4 3 5 4 5 4 3 3 36 4 3 5 4 3 4 3 3 4 33 69
12 A Ortman, Brendel 4 4 2 5 4 4 4 3 5 35 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 69
13 A Forby, Clover 5 4 2 4 4 4 4 3 4 34 5 3 4 4 4 3 5 2 5 35 69
                                               
    Moll, Holdner (Hole: 1 Score: 3)                                          
    Moore, Coffey (Hole: 5 Score: 3)                                          
    D.Muck, Siegel (Hole: 6 Score: 3)                                          
    Stuckel, Link (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Brady, Brady (Hole: 13 Score: 3)                                          
    Moore, Coffey (Hole: 15 Score: 2)                                          
                                               
1 B Brown, Baker 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36 70
2 B Hatleli, Ziegler 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 5 3 4 4 5 4 3 2 4 34 70
3 B Baker, Esker 4 5 2* 6 5 5 4 2 3 36 4 3 5 3 5 4 4 3 4 35 71
4 B Schulte, Whitehead 4 4 3 5 4 4 4 4 4 36 5 3 5 3 4 4 4 3 4 35 71
5 B Thompson, Arnold 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 5 3 4 4 3 4 3 4 6 36 72
6 B Langeneckert, Morgan 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 5 3 4 4 4 4 4 2 6 36 72
7 B Karr, Eckley 4 5 4 5 4 5 4 3 3 37 4 3 4 4 3 5 5 3 5 36 73
8 B Fortune, Perkins 5 6 3 4 4 4 6 4 4 40 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 73
9 B Hanger, Miller 5 5 3 5 5 4 4 3 3 37 4 3 5 4 5 4 4 2 5 36 73
10 B Lampe, McDaniel 5 4 3 5 5 4 4 2 4 36 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 73
11 B Bishop, Sullivan 4 5 3 5 5 5 4 2 4 37 5 2* 6 5 4 4 4 2 4 36 73
                                               
    Baker, Esker (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Bishop, Sullivan (Hole: 11 Score: 2)                                          
                                               
1 C Steinke, Schless 5 5 4 5 4 5 5 3 3 39 4 2* 5 4 4 5 4 3 4 35 74
2 C McGraw, Pontelat 4 5 3 5 4 5 5 4 4 39 5 3 5 4 4 3* 4 3 4 35 74
3 C Holland, Maeras 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 5 3 5 4 4 5 4 3 5 38 74
4 C Caravia, Eugea 5 5 3 5 4 4 4 2 4 36 5 3 5 4 4 5 4 3 5 38 74
5 C Story, Hemann 4 5 4 5 5 5 5 2 4 39 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36 75
6 C Glazebrook Sr, Phelps 4 5 2* 6 4 4 5 3 5 38 4 3 5 4 4 4 4 4 5 37 75
7 C Mast, Ray 5 5 4 5 5 5 3* 3 4 39 5 3 5 4 4 4 4 3 4 36 75
8 C Schwable, Gundlach 5 5 3 5 5 4 4 3 4 38 5 3 5 4 4 4 4 3 5 37 75
9 C Kinzel, Sanders 4 5 4 5 5 4 4 4 3 38 5 3 5 4 4 4 5 3 4 37 75
10 C Rhodes, Giusti 5 5 3 5 5 5 5 3 4 40 5 3 6 4 3 4 3 3 4 35 75
11 C Thompson, Hollis 5 5 4 6 5 5 4 4 4 42 3* 3 4* 4 4 4 4 4 4 34 76
12 C Thompson, Moll 4 5 4 5 4 4 4 3 5 38 5 4 5 5 5 4 3 3 4 38 76
                                               
    Glazebrook Sr, Phelps (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Mast, Ray (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Thompson, Hollis (Hole: 10 Score: 3)                                          
    Steinke, Schless (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Thompson, Hollis (Hole: 12 Score: 4)                                          
    McGraw, Pontelat (Hole: 15 Score: 3)                                          
                                               
1 D L Donze, Brunner 5 5 4 5 4 4 4 3 4 38 4 3 4 5 4 5 5 4 5 39 77
2 D Ormesher, Miller 5 5 3 5 5 5 5 3 4 40 4 3 5 5 3* 4 5 3 5 37 77
3 D Fuhler, Munie 4 4 3 6 4 4 4 4 4 37 5 4 6 4 4 4 4 4 5 40 77
4 D Guest, Wangler 4 5 3 5 6 4 4 3 4 38 6 3 4 5 4 5 5 3 6 41 79
5 D Wuller, Deckerd 5 5 2 5 4 5 5 3 4 38 6 4 5 5 4 5 4 3 5 41 79
6 D Miller, Munch 5 6 4 6 5 4 3* 3 4 40 4 2 5 6 5 5 4 4 5 40 80
7 D Rueter, Eversgerd 5 4 3 5 4 6 4 4 5 40 5 2 7 4 4 6 4 3 5 40 80
8 D Thompson, Horstman 5 5 4 6 5 5 4 3 4 41 5 3 5 4 5 4 5 3 5 39 80
9 D Meyers, Meyers 6 4 3 5 5 4 4 3 5 39 5 3 5 4 5 5 4 3 7 41 80
10 D Dintelman, Dintleman 4 5 3 6 5 5 5 4 4 41 5 4 5 5 4 3* 5 2* 6 39 80
11 D Edwards, Darnell 4 5 4 5 6 6 4 4 4 42 5 3 5 4 4 5 4 4 5 39 81
12 D Gibson, W Donze 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 5 4 5 5 5 5 4 3 4* 40 81
13 D Glazebrook, Dowd 5 5 2 5 5 5 4 2* 5 38 5 4 5 5 5 6 5 3 5 43 81
                                               
    Miller, Munch (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Glazebrook, Dowd (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Ormesher, Miller (Hole: 14 Score: 3)                                          
    Dintelman, Dintleman (Hole: 15 Score: 3)                                          
    Dintelman, Dintleman (Hole: 17 Score: 2)                                          
    Gibson, W Donze (Hole: 18 Score: 4)                                          
                                               
1 E Haerter, Coehoorn 5 5 4 6 4 5 4 4 5 42 4* 3 6 6 4 4 4 3 6 40 82
2 E Finley, Stogner 5 5 3 5 5 5 6 3 5 42 5 3 5 3* 6 5 5 3 5 40 82
3 E Fahrner, Holland 5 5 3 5 4 5 5 4 5 41 5 3 6 5 4 5 5 3 5 41 82
4 E Adams, Adams 5 5 3 5 5 5 4 3 4 39 5 3 6 5 5 5 4 4 6 43 82
5 E Dintelman, Potts 4* 6 3 6 5 5 4 3 5 41 6 4 5 5 4 3* 5 3 6 41 82
6 E Luckett, Gauch 6 5 4 5 4 5 4 4 5 42 5 3 6 5 4 6 4 3 6 42 84
7 E Owens, Humphrey 6 6 3 6 5 6 5 4 4 45 5 3 6 5 5 4 4 3 6 41 86
8 E Loehr, Fehrmann 5 6 3 6 5 5 5 3 6 44 5 5 5 4 5 5 5 2* 6 42 86
9 E Rensing, Muskopf 5 6 3 7 5 6 4 4 5 45 5 3 6 6 5 4 4 4 5 42 87
10 E Lukie, Pocher 6 5 3 6 6 5 5 3 6 45 5 4 6 4 6 5 5 4 5 44 89
                                               
    Dintelman, Potts (Hole: 1 Score: 4)                                          
    Haerter, Coehoorn (Hole: 10 Score: 4)                                          
    Finley, Stogner (Hole: 13 Score: 3)                                          
    Dintelman, Potts (Hole: 15 Score: 3)                                          
    Loehr, Fehrmann (Hole: 17 Score: 2)                                          

Closest on Front: Phelps/Glazebrook

Closest on Back : Eversgerd / Reuter

This Is CAPTCHA Image Reload Secure Image
Write the numbers in the image above: